Při realizaci stavebních hydroizolačních prací pro naše zákazníky používáme pouze osvědčené materiály renomovaných výrobců s platnými atesty, tak abychom splnili přání i těch nejnáročnějších zákazníků a odvedli přitom vysoce kvalitní a profesionální práci k dlouhodobé spokojenosti každého z našich klientů. Nejčastěji našimi používanými materiály při realizaci stavebních izolací jsou především izolační systémy – folie na bázi HDPE /vysokohustotní polythylen o objemové hmotnosti 950kg/m2/, případně LDPE folie /objemová hmotnost 750kg/m2/.

Tyto folie jsou určeny zejména pro spodní izolace staveb, izolace základových van, desek, stěn a vodorovných stavebních konstrukcí, izolace proti vlhkosti a radonu, izolace proti ropným látkám, chemickým a odpadním látkám nebo jiným nežádoucím produktům, izolaci skládek, atd. Hydroizolační folie PENEFOL 950 je chemicky odolná polyetylenová fólie určená především pro použití jako chemicky odolná izolace pro stavebnictví, pro izolace skládek veřejných odpadů, chemických van, čerpacích stanic, havarijních a záchytných jímek, nádrží pro uskladnění kalů apod. Fólie je dostatečně odolná vůči ropným a chemickým produktům, proti vysokému radonovému riziku, proti kyselinám, zásadám, solím a proti prorůstání kořenů rostlin. HDPE folie svojí strukturou a tloušťkou zajišťují spolehlivou izolaci zemních staveb proti pronikání radonu tzn. plynných oxidů radonů a dalších radioaktivních oxidů tzv. prvků vzácných zemin z podloží. Tyto fólie díky svému složení zaručují dlouhou životnost minimálně 80 let.

K přednostem fóliových materiálů v porovnání s klasickými asfaltovými pásy patří lepší mechanicko fyzikální vlastnosti, delší životnost, větší pevnost v tahu, vysoká tažnost a možnost zpracování i za nižších teplot a méně příznivých podmínek. Dokonalá vodotěsnost umožňuje izolovat i stavby a konstrukce, u nichž dochází k větším posunům /vlivem teploty, přetvoření konstrukce, jiné objemové změny/. Mezi další klady fólií náleží způsob provedení pouze v jedné vrstvě, která plně nahrazuje vícevrstvé soustavy z asfaltových pásů. V porovnání s asfaltovými izolacemi mají nižší plošnou hmotnost tzn. usnadnění dopravy, snadnější manipulace, kladení větších dílů. Podržují si pružnost a ohebnost i za chladu. Vyznačují se zdravotní a ekologickou nezávadností. Polyetylénové fólie se spojují horkovzdušným svařováním.

Na druhou stranu asfaltové pásy, které se vyrábějí se již od počátku 19. století, patří k vývojově nejstarším izolačním hmotám, které se i v současnosti neustále vyvíjejí s cílem zmírnit nebo odstranit některé jejich nedostatky. Moderní asfaltové materiály se ve svých mechanicko fyzikálních vlastnostech výrazně odlišují od méně kvalitních starších pásů a lepenek, které však bohužel neustále zůstávají v paměti projektantů a jsou jimi používány i pro účely, na které se nehodí. Z hlediska ochrany proti radonu patří mezi klady asfaltových pásů skutečnost, že je lze plnoplošně natavovat k podkladu, čímž je vyloučena existence vzduchové mezery mezi izolací a stavební konstrukcí, kterou by se mohl šířit radon, ale před aplikací je žádoucí připravit kvalitně podklad, nutná maximální rovinatost, řádná penetrace s časovým odstupem dle pokynů výrobce a ve většině případů natavení pásů ve více vrstvách. Nezanedbatelnou roli zde hraje i počasí, protože je nelze natavovat na mokrý podklad. Použití asfaltových pásů při hydroizolacích objektů je tedy pracnější a časově náročnější než při izolaci HDPE fóliemi. Nejpodstatnější skutečností ovšem je, že se svou životností a kvalitou jako izolačního materiálu se asfaltové pásy zdaleka nemohou vyrovnat současným stále častěji používaným polyetylenovým foliím.